exhibition: placeholder /udstilling: placeholder
en:The development of cities takes place on a time scale which can be difficult to both plan and grasp. Placeholder is a study that examines how plant growth and distribution can serve as catalysts for urban communities by cultivating places in the city.

Public space – the common space for all citizens – suffers from the fact that what we consider as our common property in recent times has been designed as monotonous, static, maintenance-free and as a result often sterile place. Community spaces cannot emerge if we try to speed the processes up. It only causes an increasing absence of social engagement and dynamic urban activities. In step with this, public use of urban spaces has become formalized and dogmatic. Growth and dispersal of plants in the city are subject to the same compliant regulations and are arranged as if they were buildings: Rigid avenues, stringent flower beds, fenced gardens.

This study examines a place that enables the cultivation of plants with different life cycles and growth rates in different microclimates to create an ever-evolving urban space.
The plants are complemented by a temporary architectural structure formed to support growth and at the same time serve as a loose framework for a future park in the city.

A grid of poles divides a larger area into several smaller pockets. The poles carry a roof structure which harvests rainwater, and the entire structure is stabilized by jute ropes. Sheets of decomposable plastic make up walls and roofing and contributes to a partial greenhouse effect. Further, the poles support the growing of trees or hold bird nettings. The roofing can be removed where trees and shrubs need further possibilities to grow.

Over time, the sheltered areas can be turned into smaller clusters of both indoor and outdoor spaces. The load-bearing framework will gradually be taken over by the self-growing patterns and is in fact more temporary than the vegetation itself. Placeholder explores the balance between the static, the temporary and the dynamic – the balance between what is created and what emerges. The ambition is to form the cradle for a place where future development is placed in the hands of the citizen.

da:Udviklingen af byer foregår i en tidsskala, der er vanskelig at planlægge og forholde sig. Placeholder er et studie, der undersøger hvordan plantevækst- og udbredning kan tjene som katalysatorer for urbane fællesskaber, ved at kultivere steder frem i byen.

Byens rum – borgernes fælles rum – lider under at det, der betragtes som fælleseje, i nyere tid ofte er udformet som monotone, statiske, vedligeholdelsesfrie og deraf døde steder. Der gives ikke plads til, at fællesskabets rum kan opstå, når vi prøver at fremskynde dem. Dette medfører at et stigende fravær af social involvering og dynamiske urbane aktiviteter. I takt med dette bliver befolkningnes brug og tilegnelse af offentlige byrum formaliseret og fortænkt. Vækst og spredning af planter i byen underlægges de samme konforme regulativer og bliver arrangeret på samme måde som bygningsværker: Stramme alléer, planlagte bede, indhegnede haver.

Studiet arbejder med et sted, der muliggør dyrkning af planter med forskellige levetider og væksthastigheder i forskellige mikroklimaer og skaber et foranderligt byrum.Væksterne suppleres med et midlertidigt arkitektonisk element, der er konstrueret til at drive og understøtte væksten og samtidig fungerer som en overordnet ramme for et fremtidigt parkområde i byen.

Et gitter af pæle opdeler ét større areal i flere mindre lommer. Pælene bærer en tagkonstruktion, der opsamler regnvand og hele konstruktionen stabiliseres af barduner. Overdækning og vægge af nedbrydelig plast skaber en drivhuseffekt og pælene kan understøtte voksende træer eller bære fuglenet. Overdækningen kan fjernes, hvor træer og buske skal vokse yderligere.

Med tiden kan de oprindelige overdækkede områder blive til mindre klynger af inde- og uderum. Den bærende konstruktion kan gradvis overtages af den selvgroende struktur, og bliver på den måde mere midlertidig end selve vegetationen. Placeholder udforsker balancen mellem det statiske, det midlertidige og det dynamiske – balancen mellem det der bliver skabt og det der opstår. Det skal danne grobund for et sted, hvor den fremtidige udvikling lægges i hænderne på borgerne.

collaboration /samarbejde
Kim Lenschow

location /sted
Form/Design Center, Malmö, Sweden

year /år
2017

curator /kurator
Kjellander Sjöberg Arkitektkontor

photography /fotografi
Petter Nilsson


Refshalevej 213 B, 1.   
1432 København K   
Denmark
   
0045 6062 5266
CVR: 36553332


enquiries /henvendelser
post@pihlmann.dk


applications /ansøgninger
job@pihlmann.dk