villa landluft /villa landluft
en:At the gateway to central Aarhus, on the threshold between suburban residential housing and urban city blocks, lies Villa Landluft – a stately mansion built in 1897 with references to Italian Renaissance architecture. The name Villa Landluft, Danish for ‘Villa Country Air’, originates from a time when the house was situated far outside of central Aarhus. After more than a hundred years of urban development, this once proud mansion had declined into a dilapidated architectural alien – a last remaining bastion of a bygone era. The project reactivates an outdated building typology, which had become detached from its surroundings both aesthetically, functionally, and demographically.

Villa Landluft is revived through a profound transformation and the construction of a twin, Villa Landluft II – a coherent project where times and typologies merge into an unsentimental collage. It is created within an architectural interplay between the two houses as well as a new correlation with the surrounding city. A private garden that draws inspiration from the Italian Renaissance garden, is laid out between the original Villa Landluft and Villa Landluft II. The plot is bordered by a trellis that both blends and blurs the boundary between private property and city life. Likewise, the southeast corner of the plot is open and generously turned into a small-scale public space that merges cadaster and city.

The existing mansion bore traces of numerous additions which had diminished its original character. These are peeled away making the classical compositions reappear – a white rendered façade with elegant friezes, distinct reliefs, and a sharp cornice line. Without replicating existing elements, the interior points back to stately qualities in a manner which demonstrates contemporary construction techniques. The herringbone flooring is maintained, while the once threadbare walls are coarsely plastered and insulated with gypsum board partitions.In the stairwell, calcium silicate blocks reinterpret the classical masonry while the stairway itself is made from laser-cut steel plates reflecting contemporary potentials of craft. The interposed wet rooms – like the insulating partitions – do not take advantage of the full ceiling height. This allows the stucco to show the original dimensions of the rooms as a testimony to Villa Landluft’s ceremonious past – placed pragmatically alongside galvanized ventilation pipes.

Villa Landluft II mirrors Villa Landluft as a contemporary interpretation of a mansion. The proportions, the symmetry of the dormers, the rhythm of the windows, the distinctive cornice, and the subtle frieze all refer to Villa Landluft’s architecture. Inside, the cast-in-place concrete structural framework appears exposed, making the formwork’s imprint materialize as a sensuous element. The raw concrete surfaces reveal the tectonics of the building and convey the construction of the house.

Each floor has two three-room apartments that mirror each other across a central axis. In each room, Villa Landluft’s stucco is subtly reinterpreted as a functional cassette system, which contains a thin sliding rail for curtains and wall decoration. The windows are mounted on the outside of the concrete framework, making the openings appear as sharp cuts in the concrete planes, when viewed from the inside. They reveal sections through the building’s exterior walls and expose the anatomy of the Villa Landluft II.

The re-activation of the historic villa takes place by integrating contemporary building components and techniques in an understanding of the area’s typologies, qualities, and living conditions. In one coherent project Villa Landluft and Villa Landluft II unsentimentally enter a dialogue with and about our built heritage. In consequence, the transition from the historicist villa to the contemporary context is mediated, and the cadaster is revived as part of the urban fabric.

da:Ved indkørslen til det centrale Aarhus, på tærsklen mellem forstadsmiljø og urbane karréstrukturer, ligger Villa Landluft. En herskabsvilla opført i 1897 med stolte referencer til italiensk renæssancearkitektur, men efter mere end hundrede års byudvikling et arkitektonisk fremmedlegeme – en forfalden sidste bastion for en svunden tid. Projektet reaktiverer denne utidssvarende bygningstypologi, der var blevet fremmed for sine omgivelser både æstetisk, funktionelt og demografisk.

Villa Landluft genoplives i kraft af en gennemgribende transformation samt opførelsen af et tvillingehus, Villa Landluft II – et tilstødende hus der lader tider og typologier smelte sammen i en usentimental collage. Denne er skabt i en arkitektonisk vekselvirkning mellem de to huse, der gensidigt refererer til hinanden og går i dialog med det omkringliggende byrum. Imellem de to huse er der anlagt et grønt fællesområde, der trækker tråde til renæssancehavens geometriske orden. Grunden afgrænses af et espalier, der med funktionsbårne forskydninger og en varieret transparens både optegner og udvisker grænsen mellem privat ejendom og byens rum. Grunden er åbnet helt op på det sydøstlige hjørne, hvor en offentlig plads integreres på matriklen i en åben gestus til byen.

Det eksisterende hus bar præg af tilføjelser, der over tid havde svækket den oprindelige karakter. Tilføjelserne er skrællet væk, så de klassiske kompositioner igen træder frem – et hvidpudset murværk med elegante friser, markante relieffer og tydeligt gesimsbånd. Interiøret peger tilbage mod de herskabelige kvaliteter, uden at de tilføjede elementer imiterer de eksisterende, men i stedet er udtryk for samtidig byggeteknik. Det skaber en nysgerrig sammenstilling af historiske markører og nutidige konstruktionsmuligheder. Sildebensparkettet er bevaret, mens de slidte vægge er pudset op på ny og foret med isolerende gipskonstruktioner.Et nyopført trappehus i silikatsten genfortolker det klassiske murværk, mens selve trappeløbet er udført i laserskårede stålplader. De indlagte vådrumskerner udnytter – ligesom de nye gipsvægge – ikke rummets fulde højde. Det tillader stukken at optræde som et stolt vidnesbyrd om de oprindelige rums herskabelige dimensioner – pragmatisk placeret side om side med galvaniserede ventilationsrør.

Villa Landluft II spejler det eksisterende hus og står som en kontemporær fortolkning af herskabsvillaen. De overordnede proportioner, kvistenes symmetri, vinduernes takt, den markante gesims og det subtile gesimsbånd trækker klare referencer til Villa Landlufts arkitektur. Indvendigt optræder den insitustøbte betonkonstruktion blotlagt, så forskallingens aftryk træder frem som et sanseligt element. De rå betonflader afslører bygningens tektonik og formidler husets tilblivelse.

Hver etage rummer to treværelseslejligheder, der spejler hinanden over en central akse. Værelserne ligger en-suite og lader lejlighederne opleves i et generøst stræk, der bindes sammen af det gennemgående sildebensparket. Villa Landlufts stuk genskrives underspillet i en kassettekonstruktion, der lægger sig som en funktionel kapsel på hvert værelse. Konstruktionen rummer et smalt skinnesystem, der fungerer som ophæng til gardiner og vægudsmykning. Vinduespartierne er monteret uden på betonkonstruktionen, så åbninger fremtræder som skarpe udskæringer, der viser et snit gennem bygningens ydre skal og blotlægger Villa Landluft II’s anatomi.

Reaktiveringen af det historiske hus finder sted ved at integrere nutidige byggekomponenter- og teknikker i en læsning af områdets typologier, kvaliteter og boformer. i ét sammenhængende projekt, der usentimentalt går i dialog med og om vores (bygnings)kulturarv. Således medieres overgangen fra den historiske villa til de moderne omgivelser og genindskriver grunden som en naturlig del af byens væv.

collaboration /samarbejde
Kim Lenschow

location /sted
Aarhus, Denmark

year /år
2021

size /størrelse
366 sqm transformation
386 sqm new building

photography /fotografi
Hampus Berndtson

                        

          

          

            
           

                         
general enquiries /henvendelser
post@pihlmann.dk


press /presse
press@pihlmann.dk


applications /ansøgninger
job@pihlmann.dk